ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในช่วงแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทาซึ่งเป็นศาลเจ้าและสถานที่พำนักพักผ่อนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดให้ดอกไม้นานาชนิดและ จัดตั้งขึ้นเป็น “สวนสุนันทา” ซึ่งได้รับการตั้งชื่อจากสวนของพระอินทร์ในสวรรค์ดาวดึงส์และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีต่อมาในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้มีการสร้างน้ำหนักเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับชั้นใน เจ้านายรวมถึงอาคารที่พักสำหรับผู้เกษียณอายุ 32 น้ำหนักโดยวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินาถปิยมหาราชประดิษฐามีความยินดีที่จะจัดตั้ง “โรงเรียนนิภาการช่าง” ขึ้นที่สวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับสตรีเพื่อสอนเด็ก ๆ ข้าราชการและผู้ว่าการชั่งตวงวัดต่างๆ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2475 ยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการปกครองที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบกูรูด้านแฟชั่นชั้นนำทำให้ตระกูลกษัตริย์ ในสวนสุนันทากลัวอันตรายทางการเมืองจึงทยอยออกจากสวนสุนันทา ส่งผลให้วังสวนสุนันทาที่สวยงามครั้งหนึ่งถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลและโรงเรียนนิภาคารถูกถอดออกโดยอนุมานเมื่ออยู่ในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการปรับสภาพ สวยงามอีกครั้งครม. มีมติให้ใช้พื้นที่วังสวนสุนันทาให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนจากสำนักปกครองเป็นสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาโดยลำดับ สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลิตบัณฑิตที่เน้นความรู้สอนครูสร้างบุคคลให้เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

Read more